Privatlivspolitik

 • Villiam Petersen Tandhjulsfabriken Horsens A/S (VP) tager beskyttelse af persondata alvorligt, og øn­sker at være en seriøs og sikker samarbejdspartner for vores kunder og samarbejdspartnere.
 • VP har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik, så du ved hvordan VP behandler de personoplysnin­ger der indsamles.
 • Denne privatlivspolitik gælder, når vi er dataansvarlige, det vil sige når vi behandler sager for kunder, ved ansættelse af nye medarbejdere og ved markedsføringsaktiviteter.

Hvornår indsamler vi dine data:

 • Vi indsamler oplysninger direkte hos dig eller fra tredjemand, herunder eksempelvis offentlige registre og myndigheder.

Hvilke data indsamles:

 1. Vi anvender dine data for at kunne opfylde en aftale som VP er en del af, eller for at kunne besvare din henvendelse.
 2. Normalvis vil det kun være nødvendigt at indhente almindelige kontaktoplysninger i form af navn, adresse, telefonnummer og e-mail.
 3. VP indsamler alene almindelige persondata, hvilket omfatter, navn og kontaktoplysninger.
 4. I forbindelse med ansættelse af nye medarbejdere giver medarbejderen ved sin fremsendelse af an­ søgning VP ret til at behandle de fremsendte personoplysninger med det formål at oplysningerne kan indgå i en rekrutteringsproces. Det kan i øvrigt oplyses, at dine oplysninger vil blive behandlet i fortro­lighed.
 5. VP gør opmærksom på, at en ansøgning ikke må indeholde personfølsomme oplysninger, i form af oplysninger om seksualitet, fagforeningsmæssige tilhørsforhold, race, religion, filosofisk overbevisning samt politisk overbevisning.

De registrerede persondata anvendes til:

 1. VP indsamler og registrer alene persondata til følgende formål:
  • Opfyldelse af en aftale indgået med VP
  • Besvarelse af henvendelser
  • Administrative formål
  • Stillingsbesættelse
 2. Dine persondata indsamles alene til opfyldelse af ovennævnte formål, og såfremt der skulle vise sig behov for at behandle de pågældende data til andet formål, vil du blive bedt om at samtykke hertil, med mindre samtykke ikke er nødvendigt

Sletning:

 1. VP sørger for løbende at slette persondata der ikke længere er nødvendige eller relevante for de i pkt. 4 anførte formål.
 2. Du kan til enhver tid begære dine persondata slettet, såfremt VP ikke er berettiget til at opbevare dine persondata uden dit samtykke, eller de pågældende oplysninger er nødvendige for, at VP kan opfylde den indgåede aftale eller anmodning.
 3. I forbindelse med rekruttering vil dine oplysninger maksimalt blive opbevaret 6 måneder, eller til rekrut­teringsprocessen er overstået, hvorefter de vil blive slettet permanent.

Samtykke:

 1. VP indhenter ikke dit samtykke til de i pkt. 4 anførte formål, idet selskabet er nødsaget til at behandle dine almindelige personoplysninger, for at kunne opfylde en aftale med dig eller besvare din henven­delse eller anmodning og som led i en rekrutteringsproces.
 2. I det tilfælde at dine persondata ønskes anvendt til andre formål end de i pkt. 4 anførte, vil du blive bedt om at samtykke heri, inden behandlingen påbegyndes.

Videregivelse:

 1. Vi videregiver alene dine personoplysninger til eksterne aktører, hvis dette er nødvendigt for at vi kan opfylde vores aftale med dig, eller hvis det kræves ifølge lovgivningen.
 2. Vi bruger databehandlere (it-leverandører, økonomistyringsprogrammer mv.) for at kunne levere den bedst mulige ydelse til vores kunder.

Sikkerhed:

 1. VP har interne regler for håndteringen af dine persondata. Retningslinjer, der sammen med selskabets øvrige sikkerhedsforanstaltninger sikrer, at dine persondata beskyttes og sikres imod tilintetgørelse, tab, ændring, uautoriseret videregivelse eller adgang.

Kontrol og Opdatering:

 1. VP sørger for løbende at kontrollere de registrerede persondata, og opdaterer disse, når der er æn­dringer heri.
 2. Du kan som registreret til enhver tid meddele os, såfremt der er sket ændringer i dine persondata her­ under i særlig grad dine kontaktoplysninger. Henvendelse kan ske via kontakt til selskabets admini­stration.
 3. VP har endvidere vedtaget interne retningslinjer for kontrol og opdatering af persondata.

Du har ret til:

 1. Du har altid ret til at få adgang til de persondata, som selskabet har registreret om dig, herunder at få oplyst hvilke data vi opbevarer om dig, hvor de er indsamlet fra og hvad vi skal bruge dem til. Hvis du ønsker det, kan du også få oplyst, hvor længe vi opbevarer dine persondata, hvem der opbevarer dem og hvor samt hvem vi deler dine data med, hvis vi deler disse.
 2. Der er i visse tilfælde oplysninger, som selskabet ikke udleverer. Det kan være, hvor andre privatper­soners privatlivsbeskyttelse vejer tungere, hensyn til immaterielle rettigheder og forretningshemmelig­heder.
 3. I tilfælde af at selskabet har registreret persondata om dig, og du bliver bekendt med, at de registre­rede data ikke er korrekte eller unøjagtige, er du berettiget til at anmode om, at de ukorrekte data slet­tes, og de unøjagtige data rettes.
 4. Du skal sende information om de data du måtte mene er unøjagtige eller forkerte, hvorefter VP vil tage sig af sagen.
 5. Der kan være tilfælde, hvor du ikke er enig i, at vi behandler dine persondata. I de tilfælde kan du an­mode VP om at slette de pågældende data. Det kan du ligeledes gøre, såfremt du mener, at VP be­ handler data i strid med lovgivningen, behandlingen ikke længere er nødvendig eller at du har trukket dit samtykke tilbage til behandlingen.
 6. VP vurderer herefter, om der er baggrund for at efterkomme ønsket om sletning eller rettelse af per­sondata. Er der baggrund for at gennemføre sletning eller rettelse, vil dette ske hurtigst muligt.
 7. Du kan til enhver tid gøre indsigelse overfor VP's behandling af dine persondata, eller mod, at VP vide­regiver dine data.
 8. I tilfælde af, at du ønsker at gøre indsigelse, kan du kontakte VP med angivelse af hvilken behandling du gør indsigelse imod, og hvorfor.
 9. Er din indsigelse berettiget, vil VP stoppe med at behandle dine persondata, og vil enten slette eller tilbagelevere disse til dig.
 10. Du har ret til at få de persondata retur, som du måtte have stillet til rådighed for VP, eller de data som vi har indhentet fra andre på baggrund af din accept heraf. Er du part i en kontrakt med VP, kan du ligeledes få dine persondata retur, dog har vi ret til at behandle de persondata, der er nødvendige for at kunne opfylde aftalen med dig.
 11. Du er ligeledes berettiget til at få overført dine persondata til en anden tjenesteudbyder, såfremt du måtte ønske det, og det er foreneligt med den indgåede kontrakt.
 12. I de tilfælde, at selskabet skal tilbagelevere eller videregive persondata, vil de blive leveret i et normalt anvendt format.
 13. Selskabet bestræber sig på at besvare henvendelser så hurtigt som muligt og senest en måned fra indsigelsens modtagelse, dog kan der i perioder forekomme travlhed, der kan afstedkomme længere sagsbehandlingstid. I tilfælde heraf vil du blive orienteret herom.

Kontaktoplysninger:

Selskabet kan til enhver tid kontaktes på følgende måder:
Kontaktperson: Lisbeth Steenfeldt
Mail: lgs@tandhjulsfabriken.dk
Telefon: 75 62 16 22
Adresse: lslandsvej 30, 8700 Horsens

Vores privatlivspolitik er senest opdateret den 8-9-2020. Ændringer vil blive offentliggjort løbende på denne side.

bubble